Sarah Elizabeth's Portfolio

5'5" 32dd-26-36
Hair - blonde
Eyes - blue
Dress 10
Shoe 6-7