Serena Sophia Portfolio

5'6" 32dd-25-34
Hair - black
Eyes - hazel
Dress 6/8
Shoe 6