Sarah's Portfolio

5'6" 32e-25-36
Hair - black
Eyes - green
Dress 8
Shoe 6