Hannah's Portfolio

5’3” 32d-26-36
Hair – blonde
Eyes – blue
Dress 8
Shoe 3